Al-Ushul Al-Fikriyah Wa Al-Qadhaya Al-Manthiqiyah Li Al-Tadzkir Wa Al-Ta’nits fi Al-Lughah Al-Arabiyah

Nama Dosen            : Dr. Damhuri, M.Ag

NIP                            : 196812312008011068

Tahun Publikasi      : 2018

Jenis Publikasi        : Jurnal nasional terakreditasi

Judul Tulisan          : Al-Ushul Al-Fikriyah Wa Al-Qadhaya Al-Manthiqiyah Li Al-Tadzkir Wa Al-Ta’nits fi Al-Lughah Al-Arabiyah